Informatieplicht vrijwilligers


Informatieplicht vrijwilligers

Scouts en Gidsen Vlaanderen is een vzw, gevestigd in de Lange Kievitstraat 74, 2018 Antwerpen.

Telefoonnummer: 03/231.16.20

Faxnummer: 03/232.63.92

e-mail: info@scoutsengidsenvlaanderen.be

Iedereen die actief is als leiding op nationaal, regionaal of lokaal niveau en aangesloten is als lid beschouwen wij als vrijwilliger binnen de vereniging.

Occasioneel kunnen ook niet-leden als vrijwilliger meewerken.

De vereniging fungeert als koepel waarbij de plaatselijke scouts- en gidsengroepen, de districten en de gouwen aangesloten zijn. Ze is verantwoordelijk voor alle groepen, districten en gouwen die fungeren als feitelijke vereniging. Deze organisatienota is dan ook geldig voor bovenvermelde groepen.

De vereniging is ook verantwoordelijk voor de pedagogische werking van groepen die georganiseerd zijn als vzw, m.a.w. waarbij de groepsraad volledig samenvalt met de algemene vergadering . De tekst van deze organisatienota is dan ook geldig voor de pedagogische werking van dergelijke groepen, maar voor de niet-pedagogische werking moet elke vzw zelf een organisatienota opmaken.

De vereniging is niet verantwoordelijk voor vzw’s die de plaatselijke groepen ondersteunen, en waarvan de algemene vergadering niet samenvalt met de groepsraad. Deze vzw’s moeten een eigen organisatienota opmaken.

De organisatienota

De verbondscommissaris en gedelegeerd bestuurder van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw is verantwoordelijk voor de verspreiding van de organisatienota. Hij of zij is ook verantwoordelijk voor informatie over rechten en plichten van organisatie en vrijwilliger.

Het doel van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw

De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, het beoefenen, besturen, verspreiden, ontwikkelen en ondersteunen van scouts- en gidsenwerking in de Vlaamse Gemeenschap. De zingeving binnen de werking is christelijk geïnspireerd. Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Dit omvat ook commerciële activiteiten. In deze activiteiten zijn het oprichten en beheren van centra voor sociaal jeugdtoerisme inbegrepen en het uitbaten van verkooppunten.

Als missie heeft Scouts en Gidsen Vlaanderen

Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens,

Elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij.

We gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het leven.

De natuur is onze troef.

We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer.

We spelen een spel dat niet luchtledig is,

In vrije tijd die niet vrijblijvend is.

Met groot plezier en kleine daden

Komen we op voor onze omgeving en

Voor een kleurrijk Vlaanderen.

Zo dromen we luidop van gelukkige mensen

In een rechtvaardige wereld.

De verzekeringen van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw

De vereniging, de aangesloten vrijwilligers, de plaatselijke groepen, de districten en de gouwen zijn verzekerd voor de volgende zaken:

- Lichamelijke letsels t.g.v. ongeval: medische kosten, tijdelijke arbeidsongeschiktheid, definitieve invaliditeit

- Burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van contractuele aansprakelijkheid

- Rechtsbijstand bij verzekerde schadegevallen i.v.m. lichamelijke letsels en burgerlijke aansprakelijkheid

Zowel de activiteiten zelf, als de verplaatsingen van en naar de activiteiten zijn verzekerd.

De niet aangesloten (occasionele) vrijwilligers moeten via het nationaal secretariaat verzekerd worden, en hebben dan dezelfde verzekeringsdekking als de aangesloten leden.

De polis heeft als nummer 45.103.242 en is afgesloten bij Ethias.

Je kunt meer uitleg over de polis terugvinden op de site www.scoutsengidsenvlaanderen.be. Daar vind je de folder verzekeringen, waarin de verschillende onderdelen van de polis op een leesbare manier voorgesteld worden. Je vindt er ook de volledige tekst van de polis.

Bij ernstige ongevallen moet de permanentie van de vereniging verwittigd worden, via de permanentie-GSM: 0474/26.14.01.

Aansprakelijkheid

De vereniging is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilligers aan derden veroorzaken bij het verrichten van vrijwilligerswerk.

Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de vereniging of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld.

Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

De onkostenvergoeding van vrijwilligers

De nationale vrijwilligers kunnen voor reële materiële kosten en vervoersonkosten worden vergoed mits overhandiging van de juiste bewijsstukken.

De vrijwilligers van de plaatselijke groepen, districten en gouwen kunnen enkel worden vergoed als er op hun regionaal of lokaal niveau daarrond afspraken worden gemaakt.

De geheimhoudingsplicht voor vrijwilligers

Als vrijwilliger binnen de vereniging kan je soms vertrouwelijke informatie toevertrouwd worden. We wijzen op de geheimhoudingsplicht krachtens artikel 458 van het Straftwetboek.

Wederzijdse rechten en plichten

De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, wanneer mogelijk over aangepaste vorming en bijscholing,...

De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld,...